UAB "Panevėžio miestprojektas" įgyvendino projektą "UAB "Panevėžio miestprojektas" žmogiškųjų išteklių tobulinimas", kurio veikla prasidėjo 2009 m. balandžio 15 d., įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".

Projekto įgyvendinimui buvo skirta 440 400,00 Lt  parama iš Europos socialinio fondo, o 130464,00 Lt  - UAB "Panevėžio miestprojektas" lėšos. Bendra projekto vertė – 570 864,00 Lt.

Projekto tikslas – įmonės žmogiškųjų išteklių tobulinimas, didinant darbuotojų ir įmonės prisitaikymą prie rinkos poreikių. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojami vidiniai ir išoriniai įmonės darbuotojų mokymai, siekiant pakelti jų kvalifikacijas, profesinių žinių ir socialinių gebėjimų lygį, tokiu būdu ugdant tinkamus ir produktyvius žmogiškuosius išteklius, tarnaujančius ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams.

Projekto pridėtinė vertė pasireiškė per tai, jog visoms projekto tikslinėms grupėms buvo organizuojami inovatyvūs mokymų kursai (vadovų ir vadovaujančio personalo, personalo valdymo, apskaitos ir finansų, rinkodaros srities, kokybės ir projektų valdymo, socialinių kompetencijų ugdymo, informacinių technologijų bei užsienio kalbų mokymai), kurie padėjo išspręsti praktines problemas, gauti ir kaupti naujus įgūdžius ir žinias užimamų pareigų ir funkcijų efektyvumo didinimui.

Mokymuose dalyvavo 41 įmonės darbuotojas.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. balandžio mėn. 14 d.