2013 m. gegužės mėnesį UAB „PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS“ laimėjo finansavimą projektui „Darbuotojų socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymas Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacijoje“ iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas kartusu partnere Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacija pagal  žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmoniškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Projekto uždavinys – tobulinti darbuotojų socialines ir profesines kompetencijas, didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą darbo rinkoje. Projektu siekiama pakelti darbuotojų  kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, tokiu būdu ugdant tinkamus ir produktyvius žmogiškuosius išteklius, tarnaujančius ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams. Didinamas vadovų ir specialistų darbo našumas, jų konkurencingumas darbo rinkoje. Gerinamas organizacinis asociacijos narių klimatas ir stiprinamas konkurencingumas.